Piegādes nosacījumi

Sūtījumu iepakošanas prasības:

1.1. Soma pirms sūtīšanas ir rūpīgi jāiepako aizsargplēvē vai paketē, kas tiek aizlīmēta ar izturīgu līmlenti;
1.2. Uz somas ir jābūt pielīmētai nosūtīšanas lapai, uz kuras ir norādīts nosūtītāja vārds, uzvārds, adrese un telefona numurs;
1.3. Somas iekšā pirms nosūtīšanas ir jāievieto Damage report un KLIENTA kontakttālrunis;
1.4. Somas nosūtīšanas brīdī ir jābūt tukšai (bez KLIENTA vai trešo personu mantām);
1.5. Somas iekšieni vēlams piepildīt ar vieglu piepildītāju, piemēram, iepakošanas putuplasts, burbuļplēve, gaisa poliesters, putuplasta plāksnes, saburzītām avīzēm vai papīru;
1.6. Gadījumā, ja somā atrodas kādas KLIENTA vai trešās personas mantas, KLIENTS uzņemas pilnu atbildību par šo mantu bojājumiem, pilnīgu bojāeju vai nozaudēšanu.
2. Nosūtītājs ir pilnībā atbildīgs par somas atbilstošu sagatavošanu nosūtīšanai.
3. SIA “L.O.Serviss” reģ.Nr. 40003844748, (turpmāk – SERVISS) pēc šīs pasūtījuma veidlapas saņemšanas uz KLIENTA vārda un norādītajiem rekvizītiem izraksta un uz KLIENTA e-pasta adresi nosūta rēķinu, kuru KLIENTAM ir pienākums apmaksāt 2 (divu) dienu laikā.
4. Pēc rēķina apmaksas KLIENTS nekavējoties nosūta uz SERVISA e-pasta adresi: info@loserviss.com maksājuma uzdevumu par rēķina apmaksu.
5. Pēc maksājuma saņemšanas, SERVISS nosūta kurjeru somas saņemšanai no KLIENTA uz KLIENTA šajā veidlapā norādīto adresi.
6. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā KLIENTS var sazināties ar SERVISU izmantojot e-pastu: info@loserviss.com, zvanot telefoniski +(371)26950146, kā arī sūtot ziņas WhatsApp.

Nosacījumi:

7. Ar šī pieteikuma parakstīšanu, KLIENTS apliecina, ka informācija, kas ir sniegta šajā veidlapā, ir pareiza un ka šis sūtījums nesatur bīstamus priekšmetus, kuru nosūtīšanu aizliedz normatīvie akti vai pasta un muitas noteikumi.
8. KLIENTS ir iepazinies ar kurjerpasta Itella Logistics SIA, reģ.Nr. 40003567822, sūtījuma noteikumiem (pieejams: www.itella.lv) un apņemas tos ievērot.
9. Puses apņemas personas datu apstrādi veikt godīgi un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
10. Puses apņemas neizmantot personas datus citiem no Līguma priekšmeta neizrietošiem mērķiem.
11. Puses garantē, ka personas, kuras ir iesaistītas personas datu apstrādē, neapstrādā datus neatbilstoši vai ārpus šajā Līgumā noteiktā.
12. Ciktāl tas ir iespējams, Puses apņemas savstarpēji sadarboties, lai tās var izpildīt savus pienākumus atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzības regulā ietvertajiem pienākumiem attiecībā uz datu subjektu tiesību īstenošanu.
13. KLIENTS piekrīt savu datu apstrādei un to nodošanai kurjerpastam šī Līguma nosacījumu izpildei.